પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો1.      પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો
2.      નવલકથા

44.  નવલિકા સંગ્રહ

60.  બાળ સાહિત્ય

71.  અન્ય વિષયનાં પુસ્તકો
94.   
95વિવેચન
104.                      કાવ્યસંગ્રહો અને બાળ કાવ્યો
122.                      અન્ય કવિયોનાં કાવ્યો
123.                      પુસ્તકાલયના અન્ય વિભાગો
124.                      ફૂલવાડી
125.                      ટૂંકી વાર્તાઓ
126.                      રસોઈ
127.                      રમૂજ
128.                      મહેન્દ્રભાઈ શાહનાં વ્યંગચિત્રો
129.                      સંપૂટ - ૧
130.                      સંપૂટ - ૨
131.                      સંપૂટ - ૩
132.                      સંપૂટ - ૪
133.                      સંપૂટ - ૫
134.                      સંપૂટ - ૬
135.                      સંપૂટ - ૭
136.                       
137.                      યત્રતત્ર
138.                      નવલકથા
139.                      કટીબધ્ધ
140.                      પહેલો ગોવાળિયો
141.                      ઈન્ફોર્મર


Standard 1 to 3 Semester - 1&2 Textbooks

Teacher Edition Textbooks‎ Standard 1 to 8

Standard 4 and 5 Semester -2 Textbooks


Bal Srushti Magazine August 2014

Jeevan Shikshan Magazine July 2014

Bal Shrushti Magazine July-2014

Balvarta Part-1

Gujarati Vyakran pdf Book

BalSrushti Magazine June-2014

Jeevan Shikshan Magazine June 2014

Jeevan Shikshan Magazine March 2014

Balsrushti Magazine March 2014

Sanchayan Magazine

JIVAN SHIKSHAN February 2014

BAL SRUSHTI -January-February-2014 Gujarati E-book Download-13

Arabian Nights Stories Gujarati E-book Download-12

Panchtantra Gujarati E-book Download-11

Nisyadan Gujarati E-book Download-10

Gujarati Laghulipi (shorthand) (Gujarati E-Book) Download-9

Comprehensive Administrative Glossary (Gujarati E-Book) Download - 8

Gujarati Bhasha Saundary (Gujarat E-Book) Download - 7

Idioms and proverb collection (Gujarati E-Book) Download - 6

Bhasha Gaurav (Gujarati E-book) Download - 5

Child Songs (Gujarati E-Book) Download - 4

Kabir's bhajans ( Gujarati E-Book) Download - 3

Gangasati Bhajans (Gujarati E-Book) Download - 2

How to create a WordPress blog (Gujarati E-book) Download - 1


A collection of Bhajan (Gujarati E-Book) Download

Desh Bhakti Geet (Gujarati E-Book) Download

Shixak Mahima (Gujarati E-Book) Download

Ghazals of about 7 e-book

collection of proverbs (Kahevat Sangrah) (Gujarati E-Book) Download-23

Very nice 13 Gujarati E-Book Download

Secondary Section Science - Mathematics Exhibition (Gujarati E-Book) Download-21

Higher Secondary Section Science - Mathematics Exhibition (Gujarati E-Book) Download-20

P.T.C. Division of the State level Science - Mathematics Exhibition (Gujarati E-Book) Download-19

Pramary Section Science - Maths exhibition (State Level) (Gujarati E-Book) Download - 18

Siddharth - Short novel (Gujarati E-Book) Download - 17

Mother's love Poems Collection (Gujarati E-Book) Download - 16

Rangoli (Gujarati E-Book) Download - 15

General Knowledge Quiz Corner - 4 (Gujarati E-Book) Download - 14

General Knowledge Quiz Corner - 3 (Gujarati E-Book) Download - 13

Ramayana's characters (Gujarati E-Book) Download - 12

Gujarati alphabets (Gujarati E-Book) Download - 11

Nibndh ane Hu - Essay and I (Gujarati E-Book) Download - 10

General Knowledge Quiz Corner - 2 (Gujarati E-Book) Download - 9

General Knowledge Quiz Corner - 1 (Gujarati E-Book) Download - 8

Picture Book - 2 (Gujarati E-Book) Download - 7

Picture Book -1 (Gujarati E-Book) Download - 6

Pragna TLM Guide Book (Gujarati E-Book) Download - 5

Daughter poem collection (Gujarati E-Book) Download - 4

Prayer Collection (Gujarati E-Book) Download - 3

Ukhana Sangrah (Gujarati E-Book) Download - 2

Rhymes - Jodkna (Gujarati E-Book) Download - 1